Giới thiệu chung

Khóa học Java Web Full-Stack được VTI Academy đào tạo bài bản, chất lượng nhằm đào tạo không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn cả kiến thức thực hành, học viên sẽ được tham gia dự án thật ngay trong khóa học nhằm trang bị kiến thức cần thiết mà các doanh nghiệp đòi hỏi ở một nhân sự lập trình Java.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Sinh viên chuyên ngành CNTT/ người đang làm về CNTT
 • Người đang làm trong ngành CNTT muốn học thêm về Java

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Java Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Java

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JavaScript và Java
 • Xây dựng và thao tác thành thạo tạo cơ sở dữ liệu
 • Xây dựng giao diện web với HTML,CSS,CSS3,Javascript, Jquery,Ajax
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile
 • Giàu kinh nghiệm thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp
 • Trở thành lập trình viên Java Web Full - Stack chuyên nghiệp

Khung chương trình

Học phần 1: DataBase MySQL

Day 1 

 • Khai giảng & giới thiệu về khóa học: Java Web FullStack
 • Cài đặt & Giới thiệu tài liệu khoá học (Drive File Stream)
 • Cài đặt MySQL Workbench
 • Giới thiệu về Web architecture
 • Giới thiệu về Database
 • Tạo Database, tạo Table
 • Daily Assignment


Day 2   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1
 • Datatype (Number, Character, Date & Time, Enum)
 • Constraint (Primary Key, Foreign Key, Unique Key , Default, Not null, Check)
 • Daily Assignment


Day 3   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 2
 • Select, Where ( = , >, <, >=, <=, !=, <>, And, Or, Between and, In, Not In, Like, Not Like, Is Null, Is Not Null)
 • Distinct, Order by, Limit, alias
 • Aggregate functions (Count, Sum, Min, Max, Avg), Group By, Having
 • Insert, update, delete statement
 • Daily Assignment


Day 4

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 3
 • Join (Inner Join, Left Join, Right Joi, Cross Join)
 • Union và Union All
 • Daily Assignment

Day 5   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 4
 • Subquery
 • View
 • CTE
 • Daily Assignment


Day 6   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 5
 • Stored Procedure
 • Function
 • Optional Join (On Delete Cascade, …)
 • Daily Assignment


Day 7

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 6
 • Session & Connection
 • Variable
 • Trigger, Index, Case When
 • Daily Assignment


Day 8

 • Review Assignment & Lý thuyết SQL trong học phần
Học phần 1: DataBase MySQL

Học phần 2: Java Core

Day 1  

 • Giới thiệu về môn học
 • Setup JDK & Eclipse
 • Datatype (String, Int, Date, Boolean, …)
 • Array, Enum
 • Object
 • Init Object
 • Print Object
 • Daily Assignment


Day 2

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1
 • Flow control statements (If-else, ternary, switch-case, for, foreach, while, do while, break, continue)
 • Operator (i++, Arithmetic, Relational, Logic)
 • Date, String, Number Format
 • Random Number, Date
 • Scanner, Method
 • Daily Assignment


Day 3   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1 & 2
 • Datatype Casting
 • Primitive & Wrapper Classes
 • Auto boxing & unboxing
 • String
 • Các phương thức trong class Object
 • Daily Assignment


Day 4

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 3
 • Constructor
 • Package
 • Access modifier
 • OOP
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Abstraction (Part 1)
 • Daily Assignment


Day 5

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 4
 • Abstraction (Part 2)
 • Polymorphism
 • Override và Overload
 • This & super keyword
 • Daily Assignment

Day 6   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 5
 • Debug
 • Exception
 • Daily Assignment


Day 7   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 6
 • Các thành phần static và luồng điều khiển
 • Các thành phần Non-static và luồng điều khiển
 • Final
 • File
 • IO Stream
 • Daily Assignment


Day 8

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 7
 • Collection & Map
 • Generic
 • Daily Assignment


Day 9

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 8
 • Internationalization
 • Annotation
 • Inner class
 • Garbage Collector
 • Java Structure (JVM, memory, …)
 • Interpretion & Compilation
 • Daily Assignment


Day 10

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 9
 • JDBC
 • Maven
 • Properties File
 • Call Procedure
 • Transaction 
 • Daily Assignment


Day 11

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 10
 • 3-Layer architecture
 • Daily Assignment


Day 12

 • Topic Exam: Lý thuyết
 • Topic Exam: Thực hành
 • Topic Exam: Interview
Học phần 2: Java Core

Học phần 3: Frontend Basic

Day 1

 • Giới thiệu về học phần
 •  Setup Atom hoặc VS Code
 • HTML
 • CSS Basic
 • Daily Assignment

Day 2

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1
 • CSS Advanced
 • Daily Assignment


Day 3

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 2
 • JavaScript
 • Daily Assignment


Day 4

 • jQuery
 • Bootstrap
 • Ajax
 • Daily Assignment
Học phần 3: Frontend Basic

Học phần 4: Java Advanced

Day 1 - Hibernate

 • Giới thiệu về môn học
 • First Program with Hibernate
 • CRUD Program
 • Introduce Hibernate 
 • Annotation Mapping (Datatype, Date, Formula, Default value, PrePersis)
 • Daily Assignment

Day 2 - Hibernate    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1
 • Enum
 • Generator
 • Primary Key
 • Daily Assignment

Day 3 - Hibernate    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 2
 • Relationship Table
 • Foreign key
 • Daily Assignment

Day 4 - Hibernate    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 3
 • Inheritance
 • HQL
 • SQL
 • Criteria
 • Daily Assignment

Day 5 - Spring Boot    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 4
 • Setup Spring tool suite & Postman
 • Hello World
 • A few concepts (Web & Web service, JSON & XML, API & Restful API, HTTP)
 • 3 Layers with Springboot
 • Daily Assignment

Day 6 - Spring Core    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 5
 • SOLID principles
 • IoC & DI
 • Spring core
 • Daily Assignment

Day 7 - Spring Data JPA & Other Tools

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 6
 • Hello World Spring Data JPA
 • Custom Query
 • Paging & Sorting
 • Daily Assignment

Day 8 - Specification, ModelMapper

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 7
 • ModelMapper
 • Specification
 • HATEOAS
 • Daily Assignment

Day 9 - Validate, Internationalization & Other tools    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 8
 • Create/Update Form
 • Validate
 • Swagger
 • Spring Data Rest
 • Daily Assignment

Day 10 - Exception, Log4J, Basic authentication   

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 9
 • Exception
 • Basic Authentication
 • Log4j
 • Daily Assignment

Day 11 - Freetime    

 • Review Java Advanced
 • Hướng dẫn học viên xây dựng và hoàn thành Project trong học phần, chuẩn bị cho buổi Demo cuối học phần

Day 12 - Exam    

 • Topic Exam: Demo Final Project
 • Topic Exam: Interview
Học phần 4: Java Advanced

Học phần 5: ReactJS

Day 1 - TypeScript    

 • Giới thiệu về học phần
 • Setup NodeJS Typescript
 • Introduce Typescript
 • Datatype, Datatype Casting    
 • Operator, Flow Control 
 • OOP
 • Module
 • Daily Assignment

Day 2 - TypeScript

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 1
 • Destructuring, Template String, ... Operator
 • Asynchronous Programming (Callback, Promise, Async Await)
 • Higher-Order Function, Reduce Function, Currying Function
 • Daily Assignment

Day 3 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 2
 • Introduce ReactJS
 • JSX
 • Classs Component & Functional Component
 • State
 • Props
 • Daily Assignment

Day 4 - ReactJS 

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 3
 • Fragment
 • Form
 • Event
 • List
 • Render Element
 • Daily Assignment

Day 5 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 4
 • Share Data Between Components
 • Container & UI Component
 • Router
 • Daily Assignment

Day 6 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 5
 • Lifecycle
 • Styling
 • Introduce UI Libraries
 • Daily Assignment

Day 7 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 6
 • API - Axios
 • Higher-Order Components
 • Render Props
 • Reuse Function
 • Daily Assignment

Day 8 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 7
 • Hook
 • Daily Assignment

Day 9 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 8
 • Redux Core
 • React Redux 
 • Daily Assignment

Day 10 - ReactJS    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 9
 • Middlewares (React-thunk)
 • Redux DevTools
 • Redux Toolkit
 • Daily Assignment

Day 11 - ReactJS - Optional    

 • Review Assignment & Lý thuyết Lesson 10
 • Testing
 • Deploy
 • Daily Assignment

Day 12 - Exam    

 • Topic Exam: Demo Final Project
 • Topic Exam: Interview
Học phần 5: ReactJS

Học phần 6: Mock project

Day 0    

 • Agile - Scrum

Day 1 - Planning    

 • Kick-off Mock Projects
 • Chia nhóm
 • Project Idea & Planning Product Backlog
 • Team Working (Planning Product Backlog)

Day 2 - SRS

 • Daily Meeting
 • Review Product Backlog
 • SRS Introduction
 • Team Working (Writing SRS)

Day 3 - SRS + Retrospective    

 • Daily Meeting
 • Review SRS
 • Team Working (Editing SRS)
 • Demo Sprint 1
 • Retrospective
 • Team Working (Retrospective)

Day 4 - Detail Design + Task Management Tools    

 • Daily Meeting
 • Planning Sprint Backlog
 • Introduce Tasks Management Tools
 • Team Working (Planning Sprint Backlog + Task Management tools)
 • Detail Design (Screen & API)
 • Team Working (Detail Design)

Day 5 - Coding

 • Daily Meeting
 • Review Sprint Backlog & Tasks Management
 • Coding & Git Tutorial
 • Team Working (Coding & Git Tutorial)

Day 6 - Coding    

 • Daily Meeting
 • Review Code & Fix bug
 • Git Tutorial (Merge Code & Conflict)
 • Deploy Code to Server
 • Team Working (Coding & Git Tutorial)

Day 7 - Demo + Retrospective    

 • Daily Meeting
 • Demo Sprint 2
 • Retrospective
 • Team Working (Retrospective)

Day 8 - Preparing CV    

 • Mentee Preparing CV

Day 9 - SQL Interview    

 • Review CV
 • SQL Interview Tutorial

Day 10 - Java Core Interview    

 • Review CV
 • Java Core Interview Tutorial

Day 11 - 12 - Exam

 • Topic Exam: Demo Final Project
Học phần 6: Mock project

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký