Giới thiệu chung

Với khung chương trình bám sát yêu cầu dự án thực tế, khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để trở thành một Front-end Developer.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Sinh viên ngành CNTT muốn học bài bản và nâng cao kỹ năng về Lập trình Front-End với React JS
 • Lập trình viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn bổ sung kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành về Front-end chuyên sâu với React JS
 • Người muốn chuyển ngành sang lập trình

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Front-end Dev hoặc Fresher
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về xây dựng Front-end

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước.
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm sau khóa học
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Làm chủ HTML, CSS, JavaScript, thư viện Bootstrap, Jquery trong xây dựng giao diện web
 • Làm chủ thư viện ReactJS, các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao
 • Tạo ra sản phẩm thực tế ngay trong khóa học, xây dựng projet phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp
 • Hiểu về quy trình phát triển sản phẩm phần mềm khi làm việc trong doanh nghiệp
 • Sẵn sàng tham gia dự án ở vai trò lập trình viên Front-end với ReactJS

Khung chương trình

Học phần 1: Cơ bản nền tảng Web Basic

HTML, CSS, Boostrap, JS cơ bản, Jquery, Project: Xây dựng sản phẩm giao diện trang chủ hoàn thiện

 • Giới thiệu về khóa học
 • HTML cơ bản
 • CSS cơ bản
 • Mini Project: Xây dựng giao diện trang web tĩnh: Phân chia bố cục, tạo các thành phần Menu, Banner, tạo giao diện trang chủ VTI, giao diện trang quản trị, …
 • Tìm hiểu Boostrap
 • Mini Project: Sử dụng Boostrap xây dựng giao diện trang web tĩnh TMĐT(eShopping)
 • Java Script cơ bản
 • Thư viện Jquery
 • Thao tác với DOM sử dụng JavaScript, Jquerry.
 • Tìm hiểu và vận dụng Responsive khi thiết kế Web
 • Làm việc cùng Web Storage (Local Storage, Session Storage)
Học phần 1: Cơ bản nền tảng Web Basic

Học phần 2: Tổng quan về ECMAScript 6 (ES6) - và JavaScript nâng cao

Các khái niệm nâng cao trong Js: Destructuring, Template String, Arror Function, HOF, Reduce, Curring Function, xử lý bất đồng bộ trong JS, … Áp dụng kiến thức đã học vào các tính năng khi làm việc thực tế.

 • Lưu trữ dữ liệu: Array, Map, Set, …
 • Phân biệt Var Let Count.
 • Destructuring, Template String, ... Operator
 • Các cách viết hàm: Nomal, Arror
 • Tìm hiểu Higher Order Function, Reduce Function, Curring Function
 • Callback Hell
 • Sử dụng Ajax thao tác dữ liệu API(Sử dụng Mock API hoặc API được cung cấp sẵn)
 • Xử lý bất đồng bộ cùng Promise, Asyn Await trong JS
 • Project: Sử dụng Boostrap, js, jquery, Ajax xây dựng giao diện Web TMĐT(eShopping)

Mở rộng: Type Scirpt

 • Kiểu dữ liệu, các toán tử hay sử dụng, các câu lệnh điều khiển rẽ nhánh, vòng lặp, làm việc với OOP trong TypeScript.
Học phần 2: Tổng quan về ECMAScript 6 (ES6) - và JavaScript nâng cao

Học phần 3: Lập trình cơ bản với React

Component, JSX, ReactTrap, Props, State, Truyền dữ liệu giữa các Component, lifeCycle, Hook cơ bản

 • Giới thiệu tổng quan, tư tưởng sử dụng trong ReactJS(Component, Truyền dữ liệu, Reuse Code)
 • Tạo ứng dụng ReactJS sử dụng Create React App
 • Tìm hểu về JSX, Babel
 • Xây dựng Component: class component, function component
 • Sử dụng Boostrap trong ReactJS
 • Sử dụng các thư viện mở rộng của React: ReactTrap, MaterialUI, Ant Design
 • Project: Sử dụng React xây dựng giao diện nâng cao
 • Tìm hiểu về: State
 • Làm việc với Form trong React, xử lý các Event
 • Truyền dữ liệu qua lại giữa các component: Prop, Callback Function
 • Tìm hiểu Lifce Cycle Class Component
 • Xử lý định tuyến trong ứng dụng cùng thư viện React Router v6
 • Tìm hiểu các Hook cơ bản: useState(), UseEffect()
 • Làm quen với các thư viện xử lý API: Axios, Fetch.
 • Project: Tiếp tục xây dựng project nâng cao
Học phần 3: Lập trình cơ bản với React

Học phần 4: Lập trình với React nâng cao

Redux, Redux Toolkit, Formik, Yup, Material UI, Hook nâng cao, Deploy ứng dụng, tiếp tục hoàn thiện Project ở học phần trước, tích hợp Redux

 • Tìm hiểu thư viện Redux Core
 • Tìm hiểu, tích hợp Redux React vào Project
 • Cài đặt công cụ Redux Dev Tool để làm việc cùng Redux
 • Tìm hiểu về Midware trong Redux: Thunk, Saga
 • Xử lý Form với thư viện mở rộng Formik
 • Validate dữ liệu cùng Yup
 • Tìm hiểu nâng cao về Hook: UseMemo(), UseReducer(), UserCallBack(), …
 • Khai báo PropType trong component
 • Sử dụng Redux Toolkit khi phát triển ứng dụng
 • Project: Sử dụng Redux Toolkit , tích hợp Formik, Yup để Validate form nhập liệu
 • Hướng dẫn Deploy ứng dụng lên Server, Cloud
 • Unit Test với Enzyme
Học phần 4: Lập trình với React nâng cao

Học phần 5: Dự án cuối khóa

Làm quen với Agile & Scrum trong dự án Kỹ năng làm việc nhóm trong Project

 • Tìm hiểu về các quy trình trong phát triển phần mềm(Agile & Scrum)
 • Hướng dẫn nâng cao về Git, Git Hub
 • Ôn tập lại kiến thức đã học
 • Project: Định hướng học viên lựa chọn project để làm sau khi kết thúc khóa học hoặc phát triển mở rộng Project đang làm, phát triển thêm các tính năng: SignUp, Login, Menu, Home, Admin, …
 • Kiểm tra phỏng vấn cuối khóa học, phân loại học viên.
Học phần 5: Dự án cuối khóa

Dự án thực tế

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký